MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

100
แนวโน้ม
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
AHC 15.00ขึ้น
NYT 5.05ขึ้น
ILINK 7.35ขึ้น
ITEL 4.34ขึ้น
OTO 7.25ขึ้น
NSL 17.30ขึ้น
DTAC (XD)37.75ขึ้น
GFPT 12.70ขึ้น
APURE 7.80ขึ้น
TOA 36.00ขึ้น
STARK 4.28ขึ้น
PSL 23.30ขึ้น
KCE 78.50ขึ้น
ADVANC 179.50ขึ้น
LPH 6.45ขึ้น
PHOL 4.64ขึ้น
INSET 7.10ขึ้น
PDG 4.36ขึ้น
TFMAMA 193.00ขึ้น
ICN 5.45ขึ้น
BGC 12.30ขึ้น
EE 1.33ขึ้น
ABICO 5.75ขึ้น
CSP 2.34ขึ้น
JWD 16.30ขึ้น
AS 18.10ขึ้น
TEAM 4.84ขึ้น
HTECH 6.50ขึ้น
RPH 6.85ขึ้น
ARIN 1.94ขึ้น
RJH 37.00ขึ้น
NEX 9.60ขึ้น
KBSPIF 10.60ขึ้น
TRUBB 3.16ซึมขึ้น
SAUCE 30.50ซึมขึ้น
SFP 103.00ซึมขึ้น
TOG 7.15ซึมขึ้น
MFC 19.20ซึมขึ้น
KKC 1.37ซึมขึ้น
CEN 2.30ซึมขึ้น
VNG 8.00ซึมขึ้น
FE 192.00ซึมขึ้น
EKH 8.00ซึมขึ้น
JASIF 9.90ซึมขึ้น
2S 5.95ซึมขึ้น
FPI 2.64ซึมขึ้น
NPK 14.50ซึมขึ้น
RWI 2.26ซึมขึ้น
SUN 7.25ซึมขึ้น
SONIC 5.20ซึมขึ้น
KUN 2.96ซึมขึ้น
IMH 9.05ซึมขึ้น
SCGP 69.25ซึมขึ้น
KEX 40.25ซึมขึ้น
WINMED 7.40ซึมขึ้น
BCPG 14.60ซึมขึ้น
SPF (SP, XA)17.80ซึมขึ้น
TU 22.20ซึมขึ้น
TNPF 2.02ซึมขึ้น
SCG 4.22ซึมขึ้น
CMR 3.50ซึมขึ้น
JUTHA (C)1.64ซึมขึ้น
JAS 2.96ซึมขึ้น
AEC (C)8.15ซึมขึ้น
MEGA 39.75ซึมขึ้น
SANKO 1.58ซึมขึ้น
PLANET 2.96ซึมขึ้น
7UP 3.14ซึมขึ้น
SMD 13.70ซึมขึ้น
SORKON 4.78ซึมขึ้น
PAP 5.40ซึมขึ้น
TYCN 3.54ซึมขึ้น
SUPEREIF 11.30ซึมขึ้น
LUXF 6.60ซึมขึ้น
BCH 26.25ซึมขึ้น
MANRIN 24.20ซึมขึ้น
RCL 57.50ซึมขึ้น
HANA 76.25ซึมขึ้น
TRT 2.20ซึมขึ้น
UKEM 3.56ซึมขึ้น
UREKA 0.92ซึมขึ้น
YGG 22.40ซึมขึ้น
SCM 6.75ซึมขึ้น
3K-BAT 70.75ซึมขึ้น
CM 3.08ซึมขึ้น
TNPC 2.92ซึมขึ้น
SPALI 21.10ซึมขึ้น
CTARAF 5.05ซึมขึ้น
M-STOR 6.35ซึมขึ้น
MIPF 16.40ซึมขึ้น
DEMCO 4.82ซึมขึ้น
THG 30.75ซึมขึ้น
VIH 13.30ซึมขึ้น
TH 1.93ซึมขึ้น
TSTE 7.10ซึมขึ้น
MUD 1.90ซึมขึ้น
JTS 44.75ซึมขึ้น
TWPC 5.85ซึมขึ้น
SIRIP 8.30ซึมขึ้น
ACAP (C, NP)1.32ซึมขึ้น