MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

100
แนวโน้ม
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
TISCO 96.25ขึ้น
ASIAN 13.10ขึ้น
FLOYD 1.23ขึ้น
KBANK 129.00ขึ้น
PMTA 10.30ขึ้น
CWT 3.34ขึ้น
TPA 5.75ขึ้น
PTL 24.90ขึ้น
PPP 2.18ขึ้น
BCH 14.70ขึ้น
HANA 52.25ขึ้น
KCE 54.50ขึ้น
PJW 1.80ขึ้น
ATP30 1.14ขึ้น
KWM 1.24ขึ้น
ALLA 1.27ขึ้น
DOHOME 17.20ขึ้น
KBSPIF 9.75ขึ้น
CFRESH 3.46ขึ้น
PG 5.00ขึ้น
SCB 94.50ขึ้น
CHARAN 30.50ขึ้น
SPACK 2.56ขึ้น
TASCO 21.30ขึ้น
GLOBAL 19.50ขึ้น
SQ 2.02ขึ้น
MSC 6.70ขึ้น
TWPC 4.46ขึ้น
KUMWEL 1.24ขึ้น
L&E 1.89ขึ้น
NPK 16.90ขึ้น
SWC 5.30ขึ้น
TNP 3.94ขึ้น
J 1.81ขึ้น
KUN 1.16ขึ้น
NRF 7.60ขึ้น
SCGP 46.50ขึ้น
CM 2.80ขึ้น
PM 8.65ขึ้น
ASEFA 3.60ขึ้น
PAF 0.59ขึ้น
FANCY 0.72ขึ้น
MTI 86.75ขึ้น
INGRS 0.53ขึ้น
TKT 1.02ขึ้น
SLP 0.51ขึ้น
UTP 15.70ขึ้น
TPBI 8.75ขึ้น
CSP 0.72ขึ้น
MCS 13.90ขึ้น
TIW 225.00ขึ้น
KAMART 4.16ขึ้น
RAM 141.50ขึ้น
RS 21.70ขึ้น
THMUI 0.80ขึ้น
HUMAN 9.75ขึ้น
CSS 2.44ขึ้น
BJCHI 1.74ขึ้น
KTIS 3.92ขึ้น
VL 1.34ขึ้น
GCAP 1.85ขึ้น
SE 1.37ขึ้น
UBIS 5.90ขึ้น
WINNER 2.78ขึ้น
TAKUNI 0.67ขึ้น
ICN 3.40ขึ้น
PDJ 1.45ขึ้น
CHAYO 9.65ขึ้น
B 0.50ขึ้น
STI 7.35ขึ้น
IMH 2.56ขึ้น
MICRO 5.90ขึ้น
LEE 2.40ซึมขึ้น
RBF 9.85ซึมขึ้น
KBS 3.30ซึมขึ้น
SAUCE 26.00ซึมขึ้น
JCT 84.75ซึมขึ้น
OCC 10.00ซึมขึ้น
JMT 38.50ซึมขึ้น
TNITY 4.28ซึมขึ้น
TGH 37.75ซึมขึ้น
AH 18.70ซึมขึ้น
DCC 2.38ซึมขึ้น
COM7 42.00ซึมขึ้น
UV 3.54ซึมขึ้น
MNIT 1.58ซึมขึ้น
MDX 3.08ซึมขึ้น
BRR 3.76ซึมขึ้น
EP 5.05ซึมขึ้น
LRH 30.00ซึมขึ้น
CCET 2.40ซึมขึ้น
JASIF 9.70ซึมขึ้น
SYMC 6.00ซึมขึ้น
KKP 56.50ซึมขึ้น
MEGA 41.25ซึมขึ้น
SCI 1.55ซึมขึ้น
BOL 8.35ซึมขึ้น
CIG 0.27ซึมขึ้น
FPI 1.69ซึมขึ้น
K 1.00ซึมขึ้น