MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

100
แนวโน้ม
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
SCC (XD)408.00ขึ้น
JWD 9.55ขึ้น
OHTL 350.00ขึ้น
THREL 4.12ขึ้น
UBIS 6.10ขึ้น
RJH 28.75ขึ้น
CHOTI 75.50ขึ้น
OCC 10.80ขึ้น
CSP 1.86ขึ้น
IT 3.62ขึ้น
BCH 16.10ขึ้น
BH 142.50ขึ้น
CMR 2.36ขึ้น
AMARIN 5.65ขึ้น
GRAMMY 15.40ขึ้น
METCO 325.00ขึ้น
THE 2.46ขึ้น
BM 4.88ขึ้น
OCEAN 1.57ขึ้น
SE 1.90ขึ้น
STAR (C)2.26ขึ้น
SWC 6.25ขึ้น
TM 3.44ขึ้น
PDJ 1.98ขึ้น
GSC 2.04ขึ้น
APP 3.64ขึ้น
SCM 3.92ขึ้น
ORI 8.70ขึ้น
SAUCE 28.25ขึ้น
STGT 45.50ขึ้น
AEONTS 225.00ขึ้น
CWT 3.72ขึ้น
KKC 0.88ขึ้น
UTP 20.10ขึ้น
INOX 0.94ขึ้น
TSTH 1.03ขึ้น
DCC 2.84ขึ้น
TPIPL 1.89ขึ้น
COM7 67.50ขึ้น
M-II 7.35ขึ้น
M-PAT 3.34ขึ้น
PDI 9.45ขึ้น
SKR 8.05ขึ้น
CSR 65.25ขึ้น
LRH 34.00ขึ้น
EKH 6.20ขึ้น
CCET 2.70ขึ้น
KCE 59.25ขึ้น
SVOA 1.89ขึ้น
AF 0.80ขึ้น
SANKO 1.16ขึ้น
TNP 5.35ขึ้น
ACG 1.74ขึ้น
IMH 5.85ขึ้น
EE 0.75ขึ้น
PAF 1.87ขึ้น
TPCORP 14.70ขึ้น
DTCI 31.00ขึ้น
SIAM 2.14ขึ้น
GGC 11.60ขึ้น
GC 7.75ขึ้น
CEN 1.69ขึ้น
PAP 4.32ขึ้น
SMIT 4.18ขึ้น
TMT 9.85ขึ้น
TYCN 2.64ขึ้น
DCON 0.49ขึ้น
BDMS 22.30ขึ้น
GLOBAL 21.50ขึ้น
VIH 8.55ขึ้น
STARK 4.54ขึ้น
WIN 0.50ขึ้น
HANA 58.50ขึ้น
TWPC 5.20ขึ้น
PRINC 4.44ขึ้น
KWG 1.95ขึ้น
B52 (C)0.61ขึ้น
COLOR 1.58ขึ้น
ECF 2.08ขึ้น
K 1.38ขึ้น
KIAT 0.65ขึ้น
MBAX 7.90ขึ้น
MOONG 5.35ขึ้น
PPM 1.38ขึ้น
TNDT 5.05ขึ้น
PRAKIT 9.65ขึ้น
KCM 1.05ขึ้น
EPG 10.70ขึ้น
ICN 3.80ขึ้น
PR9 10.30ขึ้น
SAAM 3.12ขึ้น
KUN 2.62ขึ้น
SFLEX 5.90ขึ้น
ACC 0.88ซึมขึ้น
TPLAS 2.08ซึมขึ้น
FLOYD 1.90ซึมขึ้น
CRD 0.78ซึมขึ้น
TISCO 98.25ซึมขึ้น
KTC 78.50ซึมขึ้น
TK 10.50ซึมขึ้น