MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

58
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
AIMCG 7.15ซึมลง
AIMIRT 13.50Sideway
AMATAR 10.40ซึมขึ้น
B-WORK 11.90Sideway
BKER 6.65ซึมลง
BKKCP 11.80Sideway
BOFFICE 13.90Sideway
CPNCG 10.80Sideway
CPNREIT 26.75ลง
CPTGF 12.20Sideway
CTARAF 5.10Sideway
DREIT 3.96Sideway
ERWPF 4.70Sideway
FTREIT 15.00ลง
FUTUREPF 19.30Sideway
GAHREIT 7.45Sideway
GOLDPF 5.95Sideway
GVREIT 13.80ลง
HPF 4.66Sideway
HREIT 8.25Sideway
IMPACT 17.50Sideway
KPNPF 6.85Sideway
LHHOTEL 11.30ลง
LHPF 6.05ลง
LHSC 12.80Sideway
LUXF 6.40Sideway
M-II 7.30Sideway
M-PAT 3.96Sideway
M-STOR 5.85Sideway
MIPF 15.80ซึมขึ้น
MIT 2.70ซึมขึ้น
MJLF 7.45ซึมลง
MNIT 1.34Sideway
MNIT2 3.60Sideway
MNRF 2.62ซึมลง
POPF 10.80ซึมลง
PPF 11.40ซึมขึ้น
QHHR 6.70ลง
QHOP 2.42ลง
QHPF 11.20ขึ้น
SBPF 2.50ซึมลง
SHREIT 3.54ลง
SIRIP 9.55ซึมลง
SPF 14.80Sideway
SPRIME 11.10ซึมลง
SRIPANWA 8.25Sideway
SSPF 9.00Sideway
SSTRT 5.45Sideway
TIF1 8.45Sideway
TLGF 19.20ซึมลง
TLHPF 9.10Sideway
TNPF 2.00ลง
TPRIME 14.50ซึมลง
TTLPF 22.00ขึ้น
TU-PF 1.00ซึมลง
URBNPF 2.98ซึมลง
WHABT 8.70ซึมลง
WHART 15.50ลง