MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24
ขนส่งและโลจิสติกส์
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
AAV 2.76ซึมขึ้น
AOT 67.00ขึ้น
ASIMAR 2.20ซึมขึ้น
B 0.44ลง
BA 8.00ซึมขึ้น
BEM 8.55ขึ้น
BTS 9.45Sideway
BTSGIF 5.15Sideway
III 7.30ซึมขึ้น
JUTHA (C)1.19ซึมลง
JWD 8.85ขึ้น
KEX 54.00Sideway
KWC 280.00Sideway
NOK (SP, C, NP)1.09ซึมลง
NYT 3.92ขึ้น
PORT 3.14Sideway
PRM 7.65Sideway
PSL 12.90ขึ้น
RCL 24.40ขึ้น
TFFIF 9.05Sideway
THAI (SP, C, NP)4.08ซึมขึ้น
TSTE 6.75Sideway
TTA 8.20ขึ้น
WICE 6.10Sideway