MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23
ขนส่งและโลจิสติกส์
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
AAV 2.08ซึมขึ้น
AOT 67.00Sideway
ASIMAR 1.50ซึมขึ้น
B 0.30ซึมขึ้น
BA 5.95ขึ้น
BEM 9.30ซึมขึ้น
BTS 10.50ซึมขึ้น
BTSGIF 6.00Sideway
III 4.72ซึมขึ้น
JUTHA (C)0.42Sideway
JWD 8.10ซึมขึ้น
KWC 270.00ลง
NOK (C, NP)0.65Sideway
NYT 3.60ซึมขึ้น
PORT 2.96ขึ้น
PRM 7.85Sideway
PSL 6.00ขึ้น
RCL 10.10ซึมขึ้น
TFFIF 10.50ขึ้น
THAI (C, NP)3.04Sideway
TSTE 6.65Sideway
TTA 4.08ซึมขึ้น
WICE 4.76ลง