MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   ทรัพยากร
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   ธนาคาร
   ธุรกิจการเงิน
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   สินค้าอุตสาหกรรม
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   สินค้าอุปโภคบริโภค
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยี
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19
บรรจุภัณฑ์
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน /3แท่งล่าสุดแนวโน้ม
AJ 22.10ขึ้น
ALUCON 180.00ซึมขึ้น
BGC 11.20Sideway
CSC 49.50Sideway
NEP (C)0.46ซึมขึ้น
PTL 29.50ขึ้น
SCGP 63.25ลง
SFLEX 5.55ซึมลง
SITHAI 1.45Sideway
SLP 1.07Sideway
SMPC 13.00ซึมขึ้น
SPACK 2.86Sideway
TCOAT 29.75Sideway
TFI (NP)0.29ซึมขึ้น
THIP 31.25ลง
TMD 24.50ซึมขึ้น
TOPP 205.00Sideway
TPBI 4.98Sideway
TPP 20.20ขึ้น