MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

59
พลังงานและสาธารณูปโภค
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
7UP 0.47Sideway
ABPIF 3.00ขึ้น
ACE 3.62ลง
AGE 2.02ขึ้น
AI (XD)2.22Sideway
AKR 0.77ขึ้น
BAFS 27.75ขึ้น
BANPU 11.20Sideway
BCP 28.25Sideway
BCPG 14.80ซึมลง
BGRIM 47.25ซึมลง
BPP 19.30Sideway
BRRGIF (XN)5.55ลง
CKP 4.42Sideway
DEMCO 3.28Sideway
EA 63.25Sideway
EASTW 9.50Sideway
EGATIF 12.00Sideway
EGCO 180.50Sideway
EP 5.60ซึมขึ้น
ESSO 8.90Sideway
ETC 2.28Sideway
GPSC 75.50ซึมลง
GREEN 1.00Sideway
GULF (XD)33.75Sideway
GUNKUL 2.82ขึ้น
IFEC (SP, NP, NC)0.35Sideway
IRPC 3.50ลง
KBSPIF 10.00ขึ้น
LANNA 7.90ซึมขึ้น
MDX 4.26ซึมขึ้น
OR (ST)30.25Sideway
PDI 7.85ซึมลง
PRIME 0.50Sideway
PTG 21.00ขึ้น
PTT (XD)40.50Sideway
PTTEP 116.00ขึ้น
RATCH 50.25ซึมลง
RPC 0.60Sideway
SCG 3.70ซึมขึ้น
SCI 1.39ลง
SCN 1.84Sideway
SGP 10.90Sideway
SKE 0.86Sideway
SOLAR 1.60ซึมขึ้น
SPCG 20.00ซึมขึ้น
SPRC 9.65ซึมขึ้น
SSP 16.20ซึมขึ้น
SUPER 0.94ซึมลง
SUPEREIF 10.70Sideway
SUSCO 2.98Sideway
TAE 2.24ลง
TCC 0.33ขึ้น
TOP 62.75ขึ้น
TPIPP 4.40Sideway
TSE 2.44Sideway
TTW 12.10Sideway
WHAUP 4.30Sideway
WP 4.70ขึ้น