MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

56
พลังงานและสาธารณูปโภค
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
7UP 0.32Sideway
ABPIF 3.00ลง
ACE 3.06ซึมลง
AI 1.81Sideway
AKR 0.49Sideway
BAFS 21.00Sideway
BANPU 6.20ซึมขึ้น
BCP 16.70ซึมลง
BCPG 12.40ซึมลง
BGRIM 45.50Sideway
BPP 14.10Sideway
BRRGIF 6.20ลง
CKP 5.90ซึมขึ้น
DEMCO 2.88ลง
EA 41.50ซึมลง
EASTW 9.55ลง
EGATIF 12.10ซึมลง
EGCO 200.00ลง
EP 3.72Sideway
ESSO 6.50Sideway
GPSC 64.50Sideway
GREEN 1.08ขึ้น
GULF 31.50Sideway
GUNKUL 2.28ซึมลง
IFEC (SP, NP, NC)0.35Sideway
IRPC 2.14ลง
KBSPIF 9.95Sideway
LANNA 6.05ซึมลง
MDX 2.36ลง
PDI 7.00Sideway
PRIME 0.54Sideway
PTG 17.80ซึมลง
PTT 35.25ซึมลง
PTTEP 87.75ซึมลง
RATCH 52.00ลง
RPC 0.46ลง
SCG 3.66Sideway
SCI 1.31ลง
SCN 1.76Sideway
SGP 8.70ซึมลง
SKE 0.59ลง
SOLAR 0.94ซึมลง
SPCG 17.50ลง
SPRC 6.10ลง
SSP 7.20ซึมลง
SUPER 0.88Sideway
SUPEREIF 11.60ลง
SUSCO 2.72ซึมขึ้น
TAE 2.30Sideway
TCC 0.20Sideway
TOP 38.75Sideway
TPIPP 4.28Sideway
TSE 2.76Sideway
TTW 13.20Sideway
WHAUP 3.74ซึมลง
WP 4.66ลง