MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

57
พลังงานและสาธารณูปโภค
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
7UP 0.32Sideway
ABPIF 2.94Sideway
ACE 3.62ขึ้น
AGE 1.37ซึมขึ้น
AI 2.10Sideway
AKR 0.51ซึมขึ้น
BAFS 24.10ขึ้น
BANPU 8.40ขึ้น
BCP 20.10ขึ้น
BCPG 14.00ซึมขึ้น
BGRIM 49.00ขึ้น
BPP 15.90ขึ้น
BRRGIF 6.30ขึ้น
CKP 4.96Sideway
DEMCO 2.66ซึมลง
EA 44.75ซึมขึ้น
EASTW 9.40Sideway
EGATIF 12.10ขึ้น
EGCO 202.00ซึมขึ้น
EP 4.88ขึ้น
ESSO 7.35ขึ้น
GPSC 70.50ขึ้น
GREEN 1.11Sideway
GULF 36.00ซึมขึ้น
GUNKUL 2.44ซึมขึ้น
IFEC (SP, NP, NC)0.35Sideway
IRPC 2.90ซึมขึ้น
KBSPIF 9.65ซึมขึ้น
LANNA 6.70ขึ้น
MDX 2.46ขึ้น
PDI 8.60Sideway
PRIME 0.49Sideway
PTG 17.90ซึมลง
PTT 41.50ขึ้น
PTTEP 101.00ขึ้น
RATCH 55.00ซึมขึ้น
RPC 0.51ซึมขึ้น
SCG 3.58Sideway
SCI 1.33ซึมขึ้น
SCN 1.69Sideway
SGP 9.95ซึมขึ้น
SKE 0.55Sideway
SOLAR 0.92Sideway
SPCG 21.30ซึมขึ้น
SPRC 7.25ขึ้น
SSP 10.20ขึ้น
SUPER 0.92ซึมขึ้น
SUPEREIF 11.50ซึมขึ้น
SUSCO 2.82ซึมขึ้น
TAE 2.38ซึมขึ้น
TCC 0.18Sideway
TOP 50.75ขึ้น
TPIPP 4.36ซึมขึ้น
TSE 2.62Sideway
TTW 12.10Sideway
WHAUP 4.26ซึมขึ้น
WP 4.64ซึมขึ้น