MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   ทรัพยากร
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   ธนาคาร
   ธุรกิจการเงิน
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   สินค้าอุตสาหกรรม
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   สินค้าอุปโภคบริโภค
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยี
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

26
สื่อและสิ่งพิมพ์
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน /3แท่งล่าสุดแนวโน้ม
AMARIN ~6.50Sideway
AQUA ~0.58ซึมขึ้น
AS ~17.80Sideway
BEC ~13.08Sideway
FE ~185.00Sideway
GPI ~2.12ซึมขึ้น
GRAMMY ~14.30Sideway
JKN ~9.40Sideway
MACO ~0.66Sideway
MAJOR ~21.96ซึมขึ้น
MATCH ~1.76ซึมขึ้น
MATI ~7.50Sideway
MCOT ~7.30ซึมขึ้น
MONO ~1.54ลง
MPIC ~1.65Sideway
NMG (C)~0.25ซึมขึ้น
PLANB ~6.31Sideway
POST (SP, NC)~1.10Sideway
PRAKIT ~9.75ซึมขึ้น
SE-ED ~2.46ขึ้น
TBSP ~23.84ซึมขึ้น
TH ~2.96Sideway
TKS ~12.32ซึมขึ้น
VGI ~6.35Sideway
WAVE ~0.97ขึ้น
WORK ~22.24Sideway