MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

34
เงินทุนและหลักทรัพย์
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
AEC (C)0.22Sideway
AEONTS 145.00ซึมขึ้น
AMANAH 2.72Sideway
ASAP 2.02Sideway
ASK 21.80ขึ้น
ASP 2.04ขึ้น
BAM 21.10Sideway
BFIT 31.00ขึ้น
CGH 0.68Sideway
ECL 0.85ซึมขึ้น
FNS 3.52ขึ้น
FSS 1.62ซึมขึ้น
GBX 0.46ซึมขึ้น
GL (SP)1.20ซึมลง
IFS 2.32Sideway
JMT 32.25Sideway
KCAR 9.00ซึมขึ้น
KGI 3.76ขึ้น
KTC 45.75ซึมขึ้น
MBKET 8.60ซึมขึ้น
MFC 14.20ขึ้น
MICRO 4.94ซึมขึ้น
ML 0.81Sideway
MTC 54.50Sideway
NCAP 5.25Sideway
PE (SP, NP, NC)0.03Sideway
PL 2.06ขึ้น
S11 (XD)6.45Sideway
SAWAD 57.75ขึ้น
THANI 3.76ซึมขึ้น
TK 8.10ขึ้น
TNITY 3.66Sideway
UOBKH 3.54ขึ้น
ZMICO 0.72ขึ้น