MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   ทรัพยากร
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   ธนาคาร
   ธุรกิจการเงิน
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   สินค้าอุตสาหกรรม
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   สินค้าอุปโภคบริโภค
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยี
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19
แฟชั่น
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน /3แท่งล่าสุดแนวโน้ม
AFC 12.10ซึมขึ้น
BTNC 10.30ซึมลง
CPH 3.84Sideway
CPL 2.06Sideway
ICC 30.50Sideway
NC 10.20ซึมขึ้น
PAF 1.71ซึมขึ้น
PDJ 2.22Sideway
PG 6.30Sideway
SABINA 19.00ซึมลง
SAWANG 10.40ซึมขึ้น
SUC 34.00Sideway
TNL 16.70Sideway
TR 51.50ขึ้น
TTI 25.75ซึมขึ้น
TTT 50.75ขึ้น
UPF 67.00ขึ้น
UT 18.70Sideway
WACOAL 40.25Sideway