MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

47
บริการ (MAI)
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
A5 (SP, NC)1.50Sideway
AKP 0.90ซึมขึ้น
AMA 5.35ซึมขึ้น
ARIP 0.41Sideway
ATP30 0.96ซึมขึ้น
AUCT 10.60ซึมลง
BOL 5.90Sideway
CMO 0.92ซึมขึ้น
D 3.82ขึ้น
DV8 (C)0.29Sideway
EFORL (C)0.04Sideway
ETE 0.99Sideway
FSMART 7.20Sideway
FVC 0.39Sideway
GSC 1.16Sideway
HARN 2.14ซึมขึ้น
IMH 2.06Sideway
KIAT 0.61Sideway
KK 1.47ซึมขึ้น
KOOL 0.88ซึมลง
LDC 1.28Sideway
LEO 5.75Sideway
MORE 0.79Sideway
MVP 1.23ขึ้น
NBC 0.49ลง
NCL 0.59Sideway
NEWS (C)0.01Sideway
NINE 1.55ซึมลง
OTO 4.90ขึ้น
PHOL 2.34Sideway
PICO 3.70Sideway
QLT 4.06Sideway
RP 1.23Sideway
SABUY 2.04Sideway
SE 1.20Sideway
SLM 0.00
SONIC 1.33ซึมขึ้น
SPA 7.00ขึ้น
THMUI 0.63Sideway
TNDT 3.10ซึมขึ้น
TNH 33.00Sideway
TNP 3.40Sideway
TVD 1.03Sideway
TVT 0.58ลง
VL 1.13ซึมขึ้น
WINNER 2.62ซึมขึ้น
YGG (XD)11.80Sideway