MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

46
บริการ (MAI)
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
A5 (SP, NC)1.50Sideway
AKP 1.13ซึมขึ้น
AMA 5.70ซึมขึ้น
ARIP 0.74ซึมขึ้น
ATP30 1.25Sideway
AUCT 9.95ซึมลง
BOL 8.90Sideway
CMO 1.20ซึมขึ้น
D 4.12ซึมขึ้น
DV8 0.34ขึ้น
EFORL (C)0.05ซึมลง
ETE 1.29ขึ้น
FSMART 7.75ขึ้น
FVC 0.47Sideway
GSC 1.18Sideway
HARN 2.34ซึมขึ้น
IMH 3.00ขึ้น
KIAT 0.56ซึมลง
KK 2.12ซึมขึ้น
KOOL 1.00ซึมขึ้น
LDC 1.37Sideway
LEO 6.25Sideway
MORE 0.95ขึ้น
MVP 1.32Sideway
NBC 0.60Sideway
NCL 0.82Sideway
NEWS (C)0.01Sideway
NINE 3.12Sideway
OTO 5.85Sideway
PHOL 2.64Sideway
PICO 3.30Sideway
QLT 4.64ขึ้น
RP 2.08ขึ้น
SABUY 3.16ขึ้น
SE 1.46Sideway
SONIC 2.76ซึมขึ้น
SPA 8.45ขึ้น
THMUI 0.70ซึมลง
TNDT 3.44ขึ้น
TNH 30.25ลง
TNP 4.50ขึ้น
TVD 1.20ซึมลง
TVT 0.63Sideway
VL 1.92ซึมขึ้น
WINNER 2.88Sideway
YGG 24.00ขึ้น