MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (MAI)
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
ALL 4.00ซึมขึ้น
ARIN 1.01ซึมขึ้น
ARROW 7.40Sideway
BC 0.95ลง
BSM 0.23ลง
BTW 0.82Sideway
CAZ 1.60Sideway
CHEWA 0.43Sideway
CMC 0.74ซึมลง
CRD 0.49Sideway
DIMET 0.33ซึมลง
FLOYD 0.99ลง
HYDRO (C)0.14Sideway
JSP 0.24Sideway
K 0.81Sideway
KUN 0.88Sideway
META 0.41Sideway
PPS 0.44Sideway
PROUD 0.91ลง
SMART 1.20ขึ้น
STAR 2.60Sideway
STC 0.82ขึ้น
STI 7.95ขึ้น
T (C)0.03Sideway
TAPAC 3.78Sideway
THANA 0.89Sideway
TIGER 1.60Sideway
TITLE 1.80ซึมลง