MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

35
SETCLMV
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
AMATA 15.70
ขึ้น
BANPU 8.40
ขึ้น
BCP 20.10
ขึ้น
BDMS 22.50
ซึมขึ้น
BEC 6.05
ขึ้น
BGRIM 49.00
ขึ้น
BH 121.00
ขึ้น
BJC 37.00
ซึมขึ้น
BPP 15.90
ขึ้น
CBG 117.00
Sideway
CK 18.50
ขึ้น
CKP 4.96
Sideway
EGCO 202.00
ซึมขึ้น
GL (SP)1.20
ซึมลง
GLOBAL 17.00
Sideway
ICHI 10.70
Sideway
IRPC 2.90
ซึมขึ้น
KBANK 114.50
ขึ้น
KKP 47.00
ขึ้น
MEGA 36.50
ขึ้น
MINT 24.60
ซึมขึ้น
PTT 41.50
ขึ้น
PTTGC 59.00
ขึ้น
RATCH 55.00
ซึมขึ้น
SAMART 5.10
ซึมขึ้น
SCC 371.00
ขึ้น
SCCC 137.50
ซึมขึ้น
SEAFCO (XD)5.15
Sideway
SGP 9.95
ซึมขึ้น
SPRC 7.25
ขึ้น
TASCO 18.20
Sideway
THAI (C, NP)3.04
Sideway
THCOM 5.45
Sideway
TOP 50.75
ขึ้น
UTP (XD)13.60
Sideway