MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

53
SETTHSI
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
ADVANC 179.00
ลง
AH 10.80
ขึ้น
AMATA (XR)13.40
Sideway
AOT 60.25
ขึ้น
BANPU 6.20
ซึมขึ้น
BBL 101.00
ซึมลง
BCP 16.70
ซึมลง
BEM 8.85
ซึมลง
BGRIM 45.50
Sideway
BPP 14.10
Sideway
CENTEL 23.90
Sideway
CK 17.60
Sideway
CPALL 62.50
ซึมลง
CPF 30.00
ลง
CPN 43.50
ลง
DELTA 146.50
ขึ้น
DTAC 32.75
ลง
EA 41.50
ซึมลง
EASTW 9.55
ลง
EGCO 200.00
ลง
GFPT 12.00
ลง
HMPRO 14.50
ซึมลง
INTUCH 54.25
ลง
IRPC 2.14
ลง
IVL 23.10
ซึมลง
JWD 7.10
ซึมขึ้น
KBANK 80.25
ลง
KKP 38.00
ลง
LPN 4.52
ซึมลง
MINT 22.70
Sideway
NYT 3.12
ซึมขึ้น
PM 7.65
ขึ้น
PSH 11.30
Sideway
PTG 17.80
ซึมลง
PTT 35.25
ซึมลง
PTTEP 87.75
ซึมลง
PTTGC 43.00
ลง
RATCH 52.00
ลง
SAT 13.50
ขึ้น
SC 2.24
ซึมลง
SCB 67.25
ลง
SCC 339.00
ลง
SPALI 16.60
Sideway
STA 27.00
Sideway
SYNEX 13.40
Sideway
TASCO 16.00
ลง
THCOM 5.45
ซึมลง
TISCO 64.75
ซึมลง
TMB 0.91
ซึมลง
TOP 38.75
Sideway
TRUE 3.22
ลง
TTW 13.20
Sideway
TVO 34.00
ขึ้น