MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

53
SETTHSI
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
ADVANC 177.00
ซึมขึ้น
AH 17.50
ขึ้น
AMATA 15.70
ขึ้น
AOT 67.00
Sideway
BANPU 8.40
ขึ้น
BBL 125.00
ขึ้น
BCP 20.10
ขึ้น
BEM 9.30
ซึมขึ้น
BGRIM 49.00
ขึ้น
BPP 15.90
ขึ้น
CENTEL 24.70
ซึมขึ้น
CK 18.50
ขึ้น
CPALL 62.00
Sideway
CPF 29.25
ซึมขึ้น
CPN 54.50
ซึมขึ้น
DELTA 195.50
Sideway
DTAC 37.25
ขึ้น
EA 44.75
ซึมขึ้น
EASTW 9.40
Sideway
EGCO 202.00
ซึมขึ้น
GFPT 12.90
ขึ้น
HMPRO 15.20
ซึมขึ้น
INTUCH 55.00
ซึมขึ้น
IRPC 2.90
ซึมขึ้น
IVL 29.00
ซึมขึ้น
JWD 8.10
ซึมขึ้น
KBANK 114.50
ขึ้น
KKP 47.00
ขึ้น
LPN 4.58
ซึมขึ้น
MINT 24.60
ซึมขึ้น
NYT 3.60
ซึมขึ้น
PM 8.45
ซึมขึ้น
PSH 12.40
ขึ้น
PTG 17.90
ซึมลง
PTT 41.50
ขึ้น
PTTEP 101.00
ขึ้น
PTTGC 59.00
ขึ้น
RATCH 55.00
ซึมขึ้น
SAT 14.50
ขึ้น
SC 2.60
ซึมขึ้น
SCB 89.75
ขึ้น
SCC 371.00
ขึ้น
SPALI 17.80
ขึ้น
STA 26.50
Sideway
SYNEX 12.80
ลง
TASCO 18.20
Sideway
THCOM 5.45
Sideway
TISCO 79.50
ขึ้น
TMB 1.16
ขึ้น
TOP 50.75
ขึ้น
TRUE 3.34
ซึมขึ้น
TTW 12.10
Sideway
TVO 32.25
ซึมลง