MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อราคาเฉลี่ยแนวโน้มHeikin Ashi
TPOLY 2.10ขึ้น
UPF 58.00ซึมขึ้น
BANPU 6.20ซึมขึ้น
TNPF 2.10ซึมขึ้น
PATO 9.80ซึมขึ้น
NINE 1.93ซึมขึ้น
NSI 70.00ซึมขึ้น
WG 185.50ซึมขึ้น
GAHREIT 8.15ซึมขึ้น
MODERN 2.44Sideway
JUTHA (C)0.47Sideway
MFEC 4.82Sideway
SUC 33.75Sideway
MONO 2.60Sideway
SMK 37.25Sideway
NEP (C)0.26Sideway
SORKON 5.25Sideway
ASN 4.18Sideway
TRT 1.69Sideway
SR 0.71Sideway
PLE 0.79Sideway
MATCH 1.60Sideway
CGH 0.68Sideway
Q-CON 4.82Sideway
GOLDPF 5.80Sideway
GPSC 64.50Sideway
SCM 2.26Sideway
APCS 5.50Sideway
MACO 0.64Sideway
UVAN 4.48Sideway
BPP 14.10Sideway
L&E 1.73Sideway
PDG 3.42Sideway
KSL 2.02Sideway
TK 7.05Sideway
INSET 3.22Sideway
KTB 9.50Sideway
SPALI 16.60Sideway
LRH 31.25Sideway
JAS 2.88Sideway
JTS 2.72Sideway
TAE 2.30Sideway
ACE 3.06ซึมลง
BH 108.50ซึมลง
CPTGF 10.20ซึมลง
ITEL 2.80ซึมลง
PHOL 2.38ซึมลง
LST 4.28ซึมลง
TISCO 64.75ซึมลง
TWP 1.87ซึมลง
GUNKUL 2.28ซึมลง
LANNA 6.05ซึมลง
WHAUP 3.74ซึมลง
ALL 3.00ซึมลง
BCH 14.60ลง
NFC 1.50ลง
SSC 32.50ลง
AMA 4.30ลง
KTIS 2.56ลง
TMC 0.58ลง