MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อราคาเฉลี่ยแนวโน้มHeikin Ashi
TCC 0.33ขึ้น
TMI 1.23ขึ้น
NYT 3.92ขึ้น
CHEWA 0.61ขึ้น
SALEE 1.05ขึ้น
NVD 2.78ซึมขึ้น
SPRC 9.65ซึมขึ้น
SELIC 2.40ซึมขึ้น
KUMWEL 1.67ซึมขึ้น
KOOL 1.00ซึมขึ้น
SOLAR 1.60ซึมขึ้น
TCJ 3.76ซึมขึ้น
SCP 6.35ซึมขึ้น
GRAMMY 9.25ซึมขึ้น
ERW 4.26ซึมขึ้น
PJW 2.52ซึมขึ้น
SLP 0.61Sideway
KCM 0.59Sideway
FLOYD 1.35Sideway
BCP 28.25Sideway
ALLA 1.31Sideway
MIPF 16.70Sideway
UEC 1.21Sideway
SUSCO 2.98Sideway
SMPC 11.10Sideway
ALL 3.64Sideway
RSP 1.97Sideway
WGE 1.61Sideway
OR (ST)30.25Sideway
M-PAT 3.18Sideway
TVT 0.63Sideway
URBNPF 2.86Sideway
LRH 29.75Sideway
KWG 1.31Sideway
SANKO 0.93Sideway
SKY 11.80Sideway
NCL 0.82Sideway
TNL 17.60Sideway
QHHR 5.55Sideway
TFMAMA 192.50Sideway
PM 8.55Sideway
MK 3.10Sideway
NTV 41.25Sideway
CHO 0.53Sideway
SHANG 51.75Sideway
TPCH 11.50Sideway
TLHPF 8.15ซึมลง
K 0.79ซึมลง
LPN 4.76ซึมลง
TTLPF 22.00ซึมลง
PDI 7.85ซึมลง
UVAN 5.20ซึมลง
MATCH 1.51ซึมลง
ALT 2.86ซึมลง
TSR 3.48ลง