MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อราคาเฉลี่ยแนวโน้มHeikin Ashi
BSBM 0.88ขึ้น
VIH 6.55ขึ้น
GEL 0.21ขึ้น
SAM 0.39ขึ้น
SAPPE 22.90ซึมขึ้น
RPH 5.95ซึมขึ้น
PATO 10.30ซึมขึ้น
AMATAV 5.10ซึมขึ้น
ALLA 1.16ซึมขึ้น
K 0.77Sideway
ROCK 10.30Sideway
TCOAT 23.60Sideway
RP 1.23Sideway
BKKCP 11.80Sideway
WACOAL 44.75Sideway
TPRIME 11.40Sideway
TIGER 1.75Sideway
STARK 1.81Sideway
UMS (C)0.29Sideway
MCS 13.00Sideway
PIMO 2.42Sideway
B-WORK 11.30Sideway
NUSA 0.25Sideway
SIMAT 3.50Sideway
TRT 1.63ซึมลง
PPP 2.00ซึมลง
TLHPF 8.30ซึมลง
TTI 17.80ซึมลง
PTL 22.10ซึมลง
PROSPECT 8.90ซึมลง