MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อราคาเฉลี่ยแนวโน้มHeikin Ashi
PLANET 2.96ซึมขึ้น
NCL 3.88ซึมขึ้น
ARIP 1.00Sideway
TIPCO 9.65Sideway
TTT 50.00Sideway
DELTA 584.00Sideway
TPLAS 4.70Sideway
ABPIF 2.50Sideway
TPIPP 4.40Sideway
NFC 3.92Sideway
SPI 61.00Sideway
UPOIC 5.70Sideway
UAC 4.98Sideway
ORI 8.65Sideway
PSTC 2.30Sideway
GPI 2.08Sideway
BROCK 1.61Sideway
SGP 10.80Sideway
MPIC 1.54Sideway
UBIS 7.05Sideway
SNP 13.90ซึมลง
UV 3.82ซึมลง
TLHPF 7.55ซึมลง
DIF 12.40ซึมลง
ETC 2.94ซึมลง
SCC 414.00ซึมลง
SMK 32.00ลง
SRIPANWA 7.55ลง
SCCC 161.50ลง