MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   ทรัพยากร
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   ธนาคาร
   ธุรกิจการเงิน
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   สินค้าอุตสาหกรรม
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   สินค้าอุปโภคบริโภค
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยี
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

26
บริการรับเหมาก่อสร้าง
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน /3แท่งล่าสุดแนวโน้ม
APCS 5.35ขึ้น
BJCHI 2.02Sideway
BKD 2.18ซึมลง
CK 20.00ซึมขึ้น
CNT 1.98Sideway
EMC 0.29Sideway
ITD 2.24Sideway
NWR 1.00Sideway
PAE (SP, NP, NC)0.07Sideway
PLE 0.91Sideway
PREB 8.20Sideway
PYLON 4.44Sideway
RT 2.26Sideway
SEAFCO 4.52Sideway
SQ 2.34Sideway
SRICHA 20.20ลง
STEC 12.90Sideway
STPI 4.36Sideway
SYNTEC 2.00Sideway
TEAMG 3.72Sideway
TPOLY 2.10ซึมขึ้น
TRC (C)0.20Sideway
TRITN 0.29Sideway
TTCL 4.88ซึมขึ้น
UNIQ 6.45Sideway
WGE 2.02ซึมขึ้น