MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

860
อันดับ P/BV
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน P/BVแนวโน้ม
META 0.230.25
TWZ 0.050.26
AFC 6.700.27
MJD 1.510.27
OGC 27.000.29
TCJ 3.880.29
PF 0.370.29
TNPF 1.800.30
TR 46.000.31
ESTAR 0.310.32
PLE 0.580.32
BLAND 0.870.33
MNRF 2.680.33
TRUBB 1.430.34
TYCN 2.600.34
ANAN 1.010.34
MIDA 0.460.34
SIAM 1.520.35
MILL 0.440.35
MIT 1.390.35
TGPRO 0.160.36
JCK 0.260.36
SAMCO 1.370.36
MNIT 1.880.37
SAM 0.610.38
CI 0.640.38
RICHY 0.690.38
SUC 29.500.39
GYT 187.000.39
MJLF 4.100.39
MDX 3.540.39
ICC 40.250.40
RPC 0.760.40
NPK 17.400.40
MCOT 3.980.41
ASIA 7.650.41
BTW 0.560.42
TTT 51.500.43
RCL 23.700.43
ALL 0.130.43
SGF 0.590.43
TWP 2.580.44
EVER 0.220.44
UNIQ 3.360.44
CHEWA 0.680.44
FNS 3.420.46
PL 2.420.46
CITY 1.990.46
ROCK 8.700.47
AMC 2.920.47
SYNTEC 1.560.47
QHOP 2.720.47
URBNPF 2.000.47
BSBM 0.800.48
UV 2.840.48
SRIPANWA 6.100.48
ML 1.000.49
MK 2.880.49
KPNPF 4.680.49
FANCY 0.670.50
AQUA 0.500.50
SQ 1.290.50
GEL 0.250.50
RABBIT 0.590.50
TPIPL 1.460.51
GENCO 0.600.51
TCOAT 25.750.52
TTA 7.050.52
HPF 4.740.52
CTW 5.150.53
LPN 4.380.53
QHHR 6.850.53
GJS 0.270.54
NCH 1.380.54
LIT 1.330.54
CGH 0.780.54
PLANET 0.890.54
BLESS 0.790.54
PTTGC 35.750.55
MNIT2 4.960.55
BANPU 8.300.55
SINGER 11.100.55
AIMCG 5.600.55
STA 18.900.56
NKI 33.000.56
VARO 4.940.56
TPBI 3.480.56
SSSC 2.780.56
SENA 3.120.56
BTSGIF 3.740.56
JKN 2.560.56
PG 8.650.57
GRAND 0.220.57
UEC 1.240.57
OCC 9.900.58
FSS 2.860.58
BR 2.840.58
IRPC 2.280.58
ETE 0.950.58
PDJ 2.320.58
CIMBT 0.800.59
M-STOR 6.100.59
SHREIT (NP)3.540.59
RP 1.850.59
PSTC 1.320.59
CMC 1.380.59
TNITY 4.840.60
CHARAN 29.250.60
INGRS 0.430.60
TSTH 0.910.60
DEMCO 3.320.60
TMW 41.000.60
BRRGIF 4.500.60
BBL 164.000.61
KBANK 131.500.61
LHFG 1.060.61
PMTA 9.850.61
CSC 46.000.61
TOPP 159.000.61
PRIN 2.600.61
EGCO 141.500.61
PSH 12.500.61
TTI 30.750.62
INOX 0.730.62
RML 0.620.62
SIRI 1.740.62
LHPF 7.000.62
TOP 44.500.62
SKE 0.550.62
BCT 56.250.62
TNDT 0.390.62
GBX 0.880.63
UOBKH 5.300.63
SSPF 7.000.63
TU-PF 0.820.63
CCET 2.020.63
PRAKIT 11.800.63
STOWER (C)0.180.63
CM 2.120.64
TK 7.350.64
NVD 2.040.64
PTL 13.500.64
SCP 4.720.64
LRH 38.000.64
S 1.550.64
TFFIF 7.550.64
TCMC 1.960.65
NWR 0.570.65
ERWPF 5.050.65
WIIK 1.640.65
RWI 0.810.65
SPRIME 6.700.65
CWT 2.080.66
THMUI 0.710.66
CHO 0.190.66
TVT 0.500.66
SCN 1.680.66
TPRIME 8.150.66
WFX 2.960.66
AKS (C)0.020.66
CPF 20.500.67
BAY 32.000.67
EASON 1.230.67
QHPF 7.150.67
PORT 1.420.67
BJCHI 1.490.67
AMATAR 6.650.67
MOONG 2.140.67
CPI 2.920.68
PERM 0.930.68
ROJNA 5.750.68
TPOLY 1.320.68
JASIF 6.950.68
CPTGF 6.950.68
IRC 13.800.69
EMC (C)0.130.69
M-PAT 4.300.69
TRT 2.200.69
KTB 19.500.70
PPP 1.990.70
BCP 33.250.70
CGD 0.360.70
HTECH 2.960.70
SSTRT 5.450.70
KSL 3.460.71
SAMTEL 4.140.71
THE 1.470.71
UBE 1.090.71
BEYOND 15.100.71
WACOAL 33.750.72
STGT 9.250.72
STEC 9.150.72
EGATIF 6.500.72
EASTW 4.980.72
SPCG 12.800.72
TWPC 4.440.72
SCI 1.160.72
TTB 1.670.72
BUI 18.600.73
LUXF 7.350.73
SIRIP 7.800.73
MORE 0.180.73
TPCS 18.600.73
KYE 299.000.74
ALLY 7.300.74
BKKCP (XD)10.400.75
TLHPF 7.400.75
TSE 2.320.75
CPT 0.720.75
SCB 105.500.75
TPP 18.300.76
CSP 1.170.76
DIF 12.300.76
BOFFICE 7.550.76
LOXLEY 1.950.77
EP 3.080.77
SVOA 2.060.77
DREIT 6.050.77
LEE 2.280.78
KOOL 0.440.78
STPI 3.740.78
M-II 7.350.78
L&E 1.840.78
BAM 10.700.78
CFRESH 1.910.79
STANLY 216.000.79
UP 18.900.79
SUPER 0.580.79
PPM 1.760.79
KCM 0.500.79
WHAIR 7.100.79
TCAP 51.000.80
WHABT 9.000.80
TU 14.400.80
PTT 30.250.80
BBGI 5.350.80
IFS 2.840.81
GVREIT 9.000.81
SNC 11.300.81
SUPEREIF 8.150.81
AMA 4.440.81
GAHREIT 8.700.81
TIF1 (XD)8.850.81
RATCH 36.250.81
METCO 236.000.81
2S 3.080.81
GTV 0.240.81
JCT 80.250.82
SC 4.320.82
SPC 62.500.82
TC 6.250.83
SITHAI 1.290.83
SLP 0.550.83
CCP 0.410.83
SPALI 20.200.83
TTCL 3.980.83
TCC 0.670.83
SE-ED 2.220.83
NDR 1.990.83
SHR 3.680.84
TAPAC 1.920.84
TVDH 0.480.84
B-WORK 9.450.85
CSS 1.300.85
KTBSTMR 8.700.85
LST 4.920.86
UMI 1.270.86
PREB 7.150.86
TPIPP 3.280.86
ABM 1.160.86
QH 2.300.87
SPI 69.000.87
AGE 2.680.87
B 0.120.87
HFT 4.900.88
TRU 4.980.88
TFI 0.120.88
BPP 14.500.88
CTARAF 5.150.88
KCAR 8.600.89
BCPG 9.100.89
LALIN 8.800.89
PRECHA 0.970.89
TH 1.380.89
TAE 1.490.89
GTB 0.710.89
KBSPIF 9.750.89
XPG 0.990.89
GROREIT 9.400.89
FMT 32.250.90
BWG 0.700.90
TSTE 8.450.90
KKP 64.000.90
IRCP 0.880.90
PRG 10.600.91
CPH 21.800.91
DCON 0.440.91
PSL 9.450.91
HARN 2.140.91
GCAP 1.040.91
SENX 0.800.91
MCS 7.150.92
GLAND 2.160.92
UBIS 2.220.92
PEACE 4.140.92
GFPT 12.300.93
AP 11.300.93
ITD 1.460.93
DDD 13.700.93
MODERN 2.860.94
ECL 1.630.94
S11 5.100.94
IHL 2.640.94
AIMIRT 11.600.94
SUSCO 3.660.94
UREKA 0.720.94
ALLA 1.370.94
CMAN 2.300.94
SMIT 4.660.95
SPRC 8.650.95
LHSC 11.400.95
DV8 (C)0.550.95
INETREIT 10.800.95
BKI 305.000.96
NEP (SP,C)0.250.96
PAP 3.160.96
SKN 4.400.96
VNG 3.960.96
CNT 1.530.96
ASIMAR 1.600.96
SPG 16.000.97
AKR 0.940.97
SHANG 54.500.97
SYMC 6.100.97
PROSPECT 9.000.97
SK 0.750.97
IVL 32.750.98
MATI 8.350.98
NATION (C)0.090.98
CHOTI 119.000.99
THIP 28.250.99
LANNA 15.500.99
CPNREIT 12.800.99
WHART 11.000.99
FPT 15.000.99
CIVIL 2.500.99
HYDROGEN 10.000.99
AJ 9.801.00
BGT 1.051.00
ECF 1.401.00
TNL 33.751.01
BLA 27.001.01
SCC 325.001.01
FTREIT 11.001.01
JAK 1.351.01
POPF 11.101.02
SGP 8.651.02
CKP 3.341.02
QTC 4.461.02
GREEN 0.991.02
TIPCO 9.751.03
SAT 19.901.03
NOBLE 4.521.03
CPNCG 10.501.03
INET 4.881.03
AKP 1.581.03
ILINK 7.351.03
PTC 2.161.03
UPF 50.001.04
CRD 0.681.04
MTI 113.501.04
PPF 11.301.04
MITSIB 0.991.04
CV 1.551.04
MATCH 1.681.05
LHHOTEL 12.301.05
KASET 1.431.05
TRITN 00.141.05
SSC 37.001.06
NUSA 0.831.06
TKS 9.451.06
SEAOIL 3.141.06
THANA 2.221.06
STC 0.701.07
TPCH 8.401.07
KBS 7.751.08
SAWANG 14.201.08
TNPC 1.571.08
ESSO 8.751.08
AMATAV 5.901.09
LPF 13.201.09
ITEL 2.941.09
FVC 0.981.10
NOVA 12.301.10
BAREIT 10.801.10
TMD 23.701.11
NNCL 1.901.11
FE 195.001.11
MACO 0.531.11
COLOR 1.561.11
CPL 2.461.12
QLT 4.921.12
CHASE 1.841.12
ROH 3.241.13
SALEE 1.001.13
TIGER 1.441.13
PQS 3.501.13
MUD 2.361.14
PROUD 1.711.14
7UP 0.561.14
BC 1.401.14
SSF 8.051.15
SONIC 1.941.15
AYUD 38.751.16
SR 1.371.16
WHAUP 3.881.16
RT 1.041.16
PCC 2.981.16
CSR 70.501.17
KIAT 0.441.17
IMPACT 12.901.17
NV 2.781.17
FLOYD 1.341.18
PTTEP 142.501.18
IT 3.641.18
KGI 4.581.19
GPI 1.691.19
SPACK 2.441.19
AMARIN 5.701.19
NER 4.461.19
TEGH 3.701.19
ASP 2.841.20
ALUCON 182.001.20
VRANDA 7.251.20
THCOM 11.701.20
RSP 2.961.20
IND 1.441.20
MST 10.901.20
TEKA 3.081.20
CHIC 0.741.20
SBNEXT 2.661.20
CEN 2.881.21
AHC 17.001.21
GLOCON 0.441.21
STECH 2.161.21
THRE 0.991.22
CHOW 2.521.22
J 2.981.22
ASW 8.401.22
ASEFA 3.721.23
GGC 12.601.24
BJC 37.001.24
VGI 3.121.24
BIG 0.611.24
VL 1.051.25
ASIAN 9.751.25
SORKON 5.051.26
SCCC 133.001.26
SGC 2.081.26
FUTUREPF 14.101.27
MFEC 7.751.27
PIMO 1.681.27
UPOIC 6.351.28
PLAT 3.421.28
DTCI 50.751.29
WIN 0.811.29
AH 37.251.30
KC (C)0.111.30
MIPF 16.201.30
CRANE 1.301.30
INSURE 130.001.31
CK 18.701.31
SUTHA 3.581.31
FN 1.651.31
AMATA 22.801.32
SIMAT 2.001.32
TSI (C)0.241.33
SMD 6.151.33
PLT 1.201.33
FTE 1.701.34
VPO 0.811.35
BGC 9.601.35
ACE 1.941.36
SCG 4.201.36
ACG 1.561.36
WGE 1.021.36
S&J 42.251.36
AJA 0.201.37
MAKRO 37.751.37
YUASA 13.301.37
AMR 3.001.37
MBK 16.201.38
CIG 0.421.38
TMILL 3.901.38
LHK 4.941.39
BSM 2.941.39
ASK 28.251.40
SVR 2.201.40
SRICHA 7.451.40
TKT 2.601.41
HPT 0.691.41
FTI 2.261.41
STP 9.251.41
BKD 1.991.42
TLI 12.701.42
DTCENT 1.601.42
TVI 9.151.43
ARROW 7.001.43
PAF 1.661.44
SOLAR 0.911.44
INSET 2.381.44
UKEM 1.031.44
ADB 1.241.44
24CS 2.061.44
BTNC 53.001.45
TGH 18.601.45
BROCK 1.811.45
JMART 19.901.45
ALT 2.021.45
SJWD 17.501.45
CMO 2.181.46
SSP 8.451.46
EE 0.431.47
COTTO 2.181.47
BROOK 0.431.48
KUMWEL 1.941.48
HEALTH 3.661.48
PCSGH 4.941.49
HANA 44.501.49
NYT 4.121.50
MENA 1.791.51
PIN 3.461.51
VIH 8.101.52
THANI 3.461.53
SST 6.001.53
MBAX 4.461.53
PRM 6.701.53
MVP 2.281.53
DMT 12.401.53
BIOTEC 0.611.53
SMART 0.931.54
TFG 4.421.55
GPSC 58.001.56
WORK 16.101.56
DIMET (NP)0.271.56
UBA 1.501.56
SM 1.601.56
AMANAH 2.901.57
WP 4.221.57
CPR 5.051.57
MSC 9.101.58
ATP30 1.141.59
PDG 3.121.59
TAKUNI 2.081.59
SAF 1.531.59
DEXON 2.741.60
A 5.101.60
COMAN 4.301.60
MICRO 3.361.60
TPLAS 1.961.61
APCS 4.361.61
PPS 0.621.61
ASAP 2.561.61
ITNS 3.381.62
KWM 1.701.63
BRI 9.901.63
UTP 11.101.65
PHOL 3.061.65
SE 0.991.65
UAC 4.161.65
EPG 7.001.65
NCAP 5.351.65
UVAN 8.401.66
TPA 5.551.66
TASCO 18.101.66
AI 5.551.66
PPPM (C)0.091.66
BTS 7.151.66
FPI 2.381.66
KGEN 1.031.66
TGE 1.641.67
BRR 6.151.68
BA 14.901.70
SELIC 2.701.70
KWI 1.671.70
TM 2.421.71
SA 7.401.71
NEWS (C)0.021.72
TISCO 96.501.73
SEAFCO 3.481.73
ALPHAX 1.261.73
CH 2.681.74
AMARC 2.281.74
SCGP 39.751.75
SVT 3.081.75
ASN 2.821.77
DOD 4.121.77
ONEE 5.351.77
K 1.161.78
DHOUSE 0.901.78
AIT 5.051.79
EFORL (C)0.221.81
PRINC 4.501.83
AWC 4.881.85
LPH 5.201.85
PRIME 1.351.85
SIS 19.501.86
RPH 6.001.86
PRAPAT 2.441.86
TURTLE 4.841.87
BTG 27.751.88
TMT 7.501.89
TTLPF 21.901.89
ARIP 0.931.89
LH 8.401.90
KWC 248.001.90
SABUY 11.501.90
KTMS 3.101.90
ILM 22.301.93
3K-BAT 58.001.93
DPAINT 5.651.94
AAI 4.681.94
HTC 39.001.96
ADD 6.501.96
SMT 4.681.99
SAMART 5.401.99
TFM 8.601.99
SANKO 1.422.00
ITTHI 2.422.00
ZIGA 2.062.01
MGT 2.922.01
PACO 1.882.01
MAJOR 15.602.02
WAVE 0.202.02
HENG 2.842.02
WHA 4.482.04
GUNKUL 3.322.04
GSC 1.902.04
APURE 4.942.05
LDC 0.832.05
CEYE 4.542.05
GABLE 5.802.05
CMR 2.462.08
TCCC 39.502.10
PJW 4.402.10
TFMAMA 194.502.10
THREL 4.842.11
TPS 2.922.12
MANRIN 28.502.13
MFC 22.102.15
NCL 2.562.15
YONG 2.742.15
HYDRO (C)0.522.17
VCOM 4.382.17
TITLE 2.202.18
MINT 34.002.19
AEONTS 200.002.19
SMPC 10.502.20
SMPC 10.502.20
KTIS 3.982.20
BM 3.742.20
WPH 3.882.20
TVO 25.752.21
TTW 8.502.21
IP 11.702.22
JDF 2.502.22
ACC 1.082.25
TSC 13.302.25
SAK 5.952.25
WINNER 2.342.26
ICN 3.022.26
OR 20.102.26
JMT 41.002.27
APP 3.022.29
TOG 10.802.30
NTSC 20.802.30
CPW 3.042.31
IIG 18.802.34
ETC 3.022.36
TPAC 16.702.37
LEO 6.902.38
SECURE 14.802.38
PTG 12.102.39
WINMED 3.602.40
HUMAN 9.952.45
DUSIT 11.802.45
KUN 2.082.46
BIS 6.002.46
PYLON 3.662.47
TNH 35.002.48
III 11.802.51
BGRIM 36.252.51
NRF 5.352.55
SFT 4.402.55
VIBHA 2.522.56
MALEE 6.852.57
SYNEX 12.902.59
TRV 3.942.59
TIPH 42.502.64
OISHI 58.002.66
BIZ 3.462.66
JR 5.852.66
DRT 8.002.67
NTV 39.002.67
JUBILE 24.402.69
PROS 1.902.70
EKH 7.852.73
SVI 8.352.73
PT 6.952.77
IMH 11.102.77
PB 70.002.79
BEC 8.752.80
TNR 8.902.80
BYD 7.752.80
ITC 21.302.80
PATO 9.902.81
ZEN 12.402.83
SFP 251.002.84
GLORY 3.202.84
Q-CON 14.902.85
PR9 17.902.87
TIDLOR 27.002.88
SAWAD 56.502.89
CHAYO 7.852.89
MTC 41.252.90
MC 13.302.92
ICHI 14.402.93
TNP 3.762.93
STI 4.462.93
KDH 94.252.95
MONO 1.272.95
DCC 2.022.97
RAM 46.002.98
PRTR 6.752.98
MGC 10.003.00
BEAUTY 0.713.04
KEX 10.003.05
WICE 7.953.08
PICO 5.203.10
PM 8.953.14
KK 2.303.15
TKC 20.003.15
CPANEL 9.353.16
SPVI 4.623.20
ERW 4.223.21
SFLEX 3.823.22
SKR 11.103.25
TEAM 6.203.25
SNP 17.803.26
NC 10.203.29
SCAP 5.203.29
BEM 8.053.30
KCE 38.753.34
AIRA 1.943.36
SUN 6.503.40
NEW 164.503.44
AF 1.163.45
CPN 66.003.48
M 51.753.48
CENTEL 49.503.49
PLUS 6.553.50
DOHOME 13.503.51
SO 8.603.53
POLY 9.753.56
BCH 18.303.59
GC 5.303.60
KCC 6.553.61
RJH 28.753.67
NFC 4.883.67
KISS 6.103.69
CRC 40.253.71
WARRIX 9.153.78
MEGA 40.003.79
KJL 10.003.80
PROEN 5.603.81
SWC 5.953.83
TACC 5.103.85
SAUCE 33.503.95
KTC 51.003.96
D 6.604.00
NSL 19.604.05
OHTL 480.004.05
GLOBAL 18.004.06
HL 14.404.10
AAV 2.864.18
AURA 16.304.18
PTECH 18.004.21
BAFS 31.504.36
SCM 5.054.38
CHG 3.144.45
TMI 1.614.45
TQR 10.304.54
M-CHAI 646.004.58
PLANB 8.704.59
MTW 3.624.59
OSP 30.004.67
BE8 46.254.68
GIFT 7.154.80
GRAMMY 9.004.81
RBF 11.004.85
BDMS 28.504.85
TOA 32.254.87
GULF 47.004.88
KLINIQ 38.504.94
A5 4.085.02
APCO 5.455.15
SABINA 29.755.22
JCKH (C)0.085.23
CPALL 63.255.42
BVG 8.755.48
SKY 26.505.51
EA 61.255.55
SAAM 7.105.68
THG 69.005.78
XO 18.505.89
CBG 65.755.93
ARIN 3.566.10
TEAMG 8.206.22
FSMART 9.956.22
NEX 12.806.66
RS 14.306.69
TQM 30.256.69
TKN 10.906.75
PRI 33.506.82
INTUCH 74.006.98
HMPRO 13.807.07
MPIC 2.527.10
AS 14.207.12
MASTER 81.257.17
BBIK 115.507.18
READY 13.807.32
B52 1.897.35
KAMART 12.307.41
SAPPE 85.507.48
SNNP 25.757.66
YGG 8.057.73
SICT 9.307.78
ADVANC 212.007.90
AU 9.958.45
NETBAY 23.308.49
COM7 29.008.54
BH 230.008.61
JAS (C)1.608.72
MOSHI 43.758.75
AUCT 10.408.80
AOT 70.759.77
MEB 29.259.94
BOL 10.2010.27
W (C)1.3510.46
SDC (C)0.1010.50
OTO 17.6012.01
FORTH 31.5012.70
UMS (C)1.1313.87
SPA 10.8014.91
SISB 39.0014.97
DITTO 32.5014.98
TRC (C)0.4916.13
DELTA 99.0021.27
PSG 0.8027.68
JTS 27.0033.87