หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> GPSC
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กรอบราคา
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
96.43
P/BV
1.56
ปันผล
0.86%
ROA
2.42%
ROE
1.59%
D/E
1.49
EPS
0.40
BETA
1.13
NPM
4.67%
GPM
9.53%
หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
บริิษัทฯ ประกอบธุรกิิจหลัักในการผลิิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆนอกจากนี้้ บริิษััทฯ ดำเนิินธุรกิิจในลัักษณะการเข้าถืือหุ้นในบริิษััทที่่ประกอบธุรกิิจผลิิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ สาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึึงธุุรกิิจ New S-curve ได้แก่ ธุรกิิจแบตเตอรี่่ ธุรกิิจพลัังงานอััจฉริิยะ และธุรกิิจที่่เกี่่ยวเนื่่องทั้งในและต่างประเทศ
มูลค่าตามราคาตลาด163,544,303,286
Book Value37.14
ปริมาณหุ้น2,819,729,367
ที่อยู่555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์0-2140-4600
เว็บไซต์http://www.gpscgroup.com
ทุนจดทะเบียน28,197,293,710.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท10/1/2013
วันเข้าตลาดฯ18/05/2558
ราคา IPO27.00
ราคาพาร์10
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)35297 (27/02/23)
% Free float24.76%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด42264
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น86.3%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI36.7
ค่า MACD/Signal-1.7821/-1.7276
ค่า MA6 58.54
ค่า MA12 58.98
ค่า MA26 61.14
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 2 วัน
ค่า RSI 36.7
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
2.63%
NVDR ถือหุ้น
2.38%
ข้อมูลวันที่02/06/23
ซื้อ3,321,301 หุ้น
ขาย1,427,100 หุ้น
Netซื้อ 1,894,201 หุ้น
01/06/23Net: ขาย 1,197,773 หุ้น
31/05/23Net: ซื้อ 465,600 หุ้น
30/05/23Net: ขาย 40,071 หุ้น
29/05/23Net: ซื้อ 322,700 หุ้น
26/05/23Net: ขาย 851,006 หุ้น
25/05/23Net: ขาย 934,509 หุ้น
24/05/23Net: ซื้อ 140,101 หุ้น
23/05/23Net: ขาย 709,099 หุ้น
22/05/23Net: ซื้อ 32,981 หุ้น
19/05/23Net: ซื้อ 37,912 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
64.25
62.25
60.75
57.50
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่02/06/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย2,916 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย7,495,900 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย431,866,325 บาท
02/06/237,495,900 หุ้น จับคู่ 2,916 ครั้ง
01/06/238,426,500 หุ้น จับคู่ 4,712 ครั้ง
31/05/233,450,800 หุ้น จับคู่ 1,118 ครั้ง
30/05/235,629,000 หุ้น จับคู่ 2,999 ครั้ง
29/05/233,813,700 หุ้น จับคู่ 1,465 ครั้ง
26/05/234,279,300 หุ้น จับคู่ 1,556 ครั้ง
25/05/234,521,400 หุ้น จับคู่ 1,932 ครั้ง
24/05/233,805,400 หุ้น จับคู่ 1,766 ครั้ง
23/05/235,636,700 หุ้น จับคู่ 1,712 ครั้ง
22/05/236,397,000 หุ้น จับคู่ 2,395 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202020212022Q1/2022Q1/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)256,656270,379288,810268,447287,282
หนี้สิน (ลบ.)144,789152,632173,710150,206172,020
20212022Q1/2022Q1/2023
ต้นทุนขาย12.91%88.79%99.48%-4.94%
ยอดขาย7.61%65.19%63.98%2.37%
กำไรสุทธิ-2.52%-87.82%-84.13%+256.84%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.56 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2023
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.39637 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.60บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.86% / ปี
    - YTD0.89% / ปี
    - 20222.05% / ปี
    - 20211.69% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)104,725 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)37.14 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.86% /ปี
YTD
0.89%
2022
2.05%
2021
1.69%
19 เม.ย. 2023เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ -
21 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ -
20 เม.ย. 2022เงินปันผล 1 บ./หุ้น
รอบ -
22 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.5 บ./หุ้น
รอบ -
21 เม.ย. 2021เงินปันผล 1 บ./หุ้น
รอบ -
14 ก.ย. 2020เงินปันผล 0.5 บ./หุ้น
รอบ -
17 เม.ย. 2020เงินปันผล 0.8 บ./หุ้น
รอบ -
12 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.5 บ./หุ้น
รอบ -
18 เม.ย. 2019เงินปันผล 0.8 บ./หุ้น
รอบ -
10 ก.ย. 2018เงินปันผล 0.45 บ./หุ้น
รอบ -
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
26/05/231 ครั้ง200,000 หุ้น เฉลี่ย 60 บ.
24/05/231 ครั้ง200,000 หุ้น เฉลี่ย 60.25 บ.
15/05/231 ครั้ง6,300 หุ้น เฉลี่ย 59 บ.
26/04/232 ครั้ง299,000 หุ้น เฉลี่ย 66.69 บ.
24/04/231 ครั้ง59,700 หุ้น เฉลี่ย 63.25 บ.
23/03/231 ครั้ง59,700 หุ้น เฉลี่ย 73.5 บ.
22/03/232 ครั้ง190,000 หุ้น เฉลี่ย 67.75 บ.
20/03/231 ครั้ง140,000 หุ้น เฉลี่ย 66.75 บ.
10/03/231 ครั้ง14,300 หุ้น เฉลี่ย 66.5 บ.
07/03/231 ครั้ง28,400 หุ้น เฉลี่ย 66.5 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
02/06/23861,400 หุ้น เฉลี่ย 57.61 บ.
01/06/231,651,000 หุ้น เฉลี่ย 56.69 บ.
31/05/23214,600 หุ้น เฉลี่ย 58.50 บ.
30/05/23838,300 หุ้น เฉลี่ย 58.75 บ.
29/05/23442,000 หุ้น เฉลี่ย 60.02 บ.
26/05/231,049,000 หุ้น เฉลี่ย 60.13 บ.
25/05/23742,600 หุ้น เฉลี่ย 59.61 บ.
24/05/23731,600 หุ้น เฉลี่ย 59.86 บ.
23/05/231,268,300 หุ้น เฉลี่ย 58.98 บ.
22/05/23845,300 หุ้น เฉลี่ย 58.93 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 33 วัน
ราคา
SET
SSET
SSET
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-6.28-2.48-5.41
20 วัน-12.50-6.62-12.06
60 วัน-16.10-6.51-10.67
120 วัน-20.00-1.85-13.32
ตั้งแต่ต้นปี-23.29-6.10-15.86
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)93.1111.1318.16
P/BV (เท่า)1.511.171.48