หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> GPSC
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
33.81
P/BV
1.07
ปันผล
1.79%
ROA
3.53%
ROE
3.22%
D/E
1.57
EPS
0.31
BETA
2.15
NPM
4.40%
GPM
11.68%
หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
บริิษัทฯ ประกอบธุรกิิจหลัักในการผลิิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆนอกจากนี้้ บริิษััทฯ ดำเนิินธุรกิิจในลัักษณะการเข้าถืือหุ้นในบริิษััทที่่ประกอบธุรกิิจผลิิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ สาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึึงธุุรกิิจ New S-curve ได้แก่ ธุรกิิจแบตเตอรี่่ ธุรกิิจพลัังงานอััจฉริิยะ และธุรกิิจที่่เกี่่ยวเนื่่องทั้งในและต่างประเทศ
มูลค่าตามราคาตลาด116,313,836,389
Book Value38.67
ปริมาณหุ้น2,819,729,367
ที่อยู่555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์0-2140-4600
เว็บไซต์http://www.gpscgroup.com
ทุนจดทะเบียน28,197,293,710.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท10/1/2013
วันเข้าตลาดฯ18/05/2558
ราคา IPO27.00
ราคาพาร์10
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)38159 (27/02/24)
% Free float24.76%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด42264
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น86.3%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-1.5/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI48.2
ค่า MACD/Signal-0.6386/-0.8897
ค่า MA6 41.25
ค่า MA12 40.29
ค่า MA26 40.53
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 11 วัน
ค่า RSI 48.2
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
1.85%
NVDR ถือหุ้น
2.26%
ข้อมูลวันที่16/07/24
ซื้อ2,009,400 หุ้น
ขาย2,004,800 หุ้น
Netซื้อ 4,600 หุ้น
15/07/24Net: ซื้อ 364,200 หุ้น
12/07/24Net: ขาย 210,600 หุ้น
11/07/24Net: ซื้อ 970,200 หุ้น
10/07/24Net: ซื้อ 12,801 หุ้น
09/07/24Net: ขาย 1,521,300 หุ้น
08/07/24Net: ขาย 187,600 หุ้น
05/07/24Net: ซื้อ 1,088,401 หุ้น
04/07/24Net: ซื้อ 310,300 หุ้น
02/07/24Net: ซื้อ 935,500 หุ้น
01/07/24Net: ซื้อ 2,252,900 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
46.50
45.75
42.75
38.25
38.00
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่17/07/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,751 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย5,501,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย227,012,825 บาท
17/07/245,501,600 หุ้น จับคู่ 1,751 ครั้ง
16/07/246,766,800 หุ้น จับคู่ 2,068 ครั้ง
15/07/248,968,600 หุ้น จับคู่ 2,595 ครั้ง
11/07/2414,607,100 หุ้น จับคู่ 4,120 ครั้ง
10/07/2415,658,800 หุ้น จับคู่ 3,859 ครั้ง
09/07/247,680,500 หุ้น จับคู่ 2,335 ครั้ง
08/07/244,531,700 หุ้น จับคู่ 1,662 ครั้ง
05/07/245,678,100 หุ้น จับคู่ 2,019 ครั้ง
04/07/249,279,700 หุ้น จับคู่ 2,848 ครั้ง
03/07/245,143,500 หุ้น จับคู่ 1,566 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)270,379288,810281,703287,282309,891
หนี้สิน (ลบ.)152,632173,710164,178172,020189,397
เงินสด (ลบ.)13,79314,23613,19720,94137,328
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย88.79%-33.30%-4.94%-16.83%
ยอดขาย65.19%-26.99%2.37%-14.81%
กำไรสุทธิ-87.82%+314.41%+256.84%-22.69%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.07 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.31 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)1.22บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล1.79% / ปี
    - YTD1.79% / ปี
    - 20231.03% / ปี
    - 20222.05% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)109,039 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)38.67 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 1.79% /ปี
YTD
1.79%
2023
1.03%
2022
2.05%
23 เม.ย. 2024เงินปันผล 0.44 บ./หุ้น
รอบ -
20 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ -
19 เม.ย. 2023เงินปันผล 0.3 บ./หุ้น
รอบ -
21 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ -
20 เม.ย. 2022เงินปันผล 1 บ./หุ้น
รอบ -
22 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.5 บ./หุ้น
รอบ -
21 เม.ย. 2021เงินปันผล 1 บ./หุ้น
รอบ -
14 ก.ย. 2020เงินปันผล 0.5 บ./หุ้น
รอบ -
17 เม.ย. 2020เงินปันผล 0.8 บ./หุ้น
รอบ -
12 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.5 บ./หุ้น
รอบ -
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
16/07/242 ครั้ง41,600 หุ้น เฉลี่ย 41.25 บ.
15/07/241 ครั้ง13,300 หุ้น เฉลี่ย 41.5 บ.
12/07/241 ครั้ง2,234,800 หุ้น เฉลี่ย 41.75 บ.
08/07/243 ครั้ง227,000 หุ้น เฉลี่ย 40 บ.
04/07/242 ครั้ง28,800 หุ้น เฉลี่ย 38.75 บ.
03/07/241 ครั้ง20,000 หุ้น เฉลี่ย 39.25 บ.
01/07/241 ครั้ง19,100 หุ้น เฉลี่ย 39.25 บ.
27/06/243 ครั้ง159,900 หุ้น เฉลี่ย 40.25 บ.
26/06/242 ครั้ง123,600 หุ้น เฉลี่ย 40.75 บ.
25/06/241 ครั้ง65,400 หุ้น เฉลี่ย 41.75 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
17/07/24273,700 หุ้น เฉลี่ย 41.26 บ.
16/07/24486,500 หุ้น เฉลี่ย 41.25 บ.
15/07/24533,300 หุ้น เฉลี่ย 41.07 บ.
11/07/24671,200 หุ้น เฉลี่ย 41.43 บ.
10/07/24199,000 หุ้น เฉลี่ย 41.11 บ.
09/07/24194,300 หุ้น เฉลี่ย 40.15 บ.
08/07/2470,100 หุ้น เฉลี่ย 39.93 บ.
05/07/24115,400 หุ้น เฉลี่ย 39.33 บ.
04/07/24114,000 หุ้น เฉลี่ย 39.23 บ.
03/07/24111,000 หุ้น เฉลี่ย 38.91 บ.
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน3.134.663.02
20 วัน3.132.951.97
60 วัน-21.43-11.57-16.96
120 วัน-14.06-3.42-8.83
ตั้งแต่ต้นปี-14.95-3.12-8.86
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)33.8111.2617.30
P/BV (เท่า)1.070.961.24