MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27
พาณิชย์
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
BEAUTY 1.63Sideway
BIG 0.62ขึ้น
BJC 39.75Sideway
COL 14.60Sideway
COM7 29.50Sideway
CPALL 67.25ลง
CPW 1.79Sideway
CRC 34.00Sideway
CSS 1.47ซึมขึ้น
DOHOME 12.00ซึมขึ้น
FN 1.08Sideway
FTE 1.63Sideway
GLOBAL 17.20ซึมขึ้น
HMPRO 16.00Sideway
ILM 14.80ขึ้น
IT 2.54Sideway
KAMART 3.00Sideway
LOXLEY 1.48Sideway
MAKRO 40.50ซึมขึ้น
MC 9.95Sideway
MEGA 37.75ซึมขึ้น
MIDA 0.40ซึมขึ้น
RS 16.20ขึ้น
RSP 1.55ซึมลง
SINGER 12.90ซึมขึ้น
SPC 62.75ขึ้น
SPI 61.75ซึมลง