MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อราคาเฉลี่ยแนวโน้มHeikin Ashi
BKI 269.00ลง
SSSC 2.62ลง
M 49.25ลง
CCET 3.22ลง
SKN 5.00ซึมลง
UMI 1.39ซึมลง
EVER 0.34ซึมลง
NNCL 2.36ซึมลง
BKD 2.20ซึมลง
COMAN 4.94ซึมลง
NSI 76.25ซึมลง
BEAUTY 1.49ซึมลง
VGI 5.55ซึมลง
GC 9.90ซึมลง
AJ 19.10ซึมลง
PT 5.85ซึมลง
QLT 4.22ซึมลง
DITTO 16.00ซึมลง
SNC 14.20Sideway
AMC 3.76Sideway
PREB 8.10Sideway
EGCO 171.00Sideway
SCI 2.06Sideway
PROUD 0.98Sideway
MGT 3.50Sideway
PROEN 6.60Sideway
TNL 15.70Sideway
KTB 10.10Sideway
ASIA 5.40Sideway
COLOR 2.16Sideway
sSET 984.97Sideway
LEE 2.76Sideway
IRC 18.00Sideway
GULF 33.50Sideway
TU-PF 1.35Sideway
PRIME 1.96Sideway
STI 7.25Sideway
SVH 406.00Sideway
ASIMAR 2.76Sideway
THE 2.78Sideway
EA 59.50Sideway
TNP 5.15Sideway
KCM 1.06Sideway
CITY 2.26Sideway
KUMWEL 4.06Sideway
TAPAC 4.32Sideway
KCAR 8.45Sideway
SPACK 3.12Sideway
U 0.91Sideway
PATO 11.10Sideway
PB 69.00Sideway
MNRF 3.00Sideway
COTTO 2.66Sideway
TKT 2.04Sideway
SFT 6.60Sideway
KTIS 6.25Sideway
BCT 45.00Sideway
LOXLEY 2.70Sideway
SDC (C)0.42Sideway
TNDT 2.66Sideway
PACO 2.90Sideway
APCO 5.90Sideway
UMS (C)1.26Sideway
MIPF 16.40ซึมขึ้น
SIMAT 5.85ซึมขึ้น
UREKA 0.92ซึมขึ้น
YGG 22.40ซึมขึ้น
SCM 6.75ซึมขึ้น
7UP 3.14ซึมขึ้น
SFP 103.00ซึมขึ้น
KKC 1.37ซึมขึ้น
VNG 8.00ซึมขึ้น
2S 5.95ซึมขึ้น
FPI 2.64ซึมขึ้น
SUN 7.25ซึมขึ้น
SONIC 5.20ซึมขึ้น
IMH 9.05ซึมขึ้น
KEX 40.25ซึมขึ้น
GFPT 12.70ขึ้น
TOA 36.00ขึ้น